/
  1. Devotion

From the album Journey to Shambhala