/
  1. Shambhala

From the album Journey to Shambhala